CENNIK USŁUG W INDYWIDUALNEJ PRAKTYCE POŁOŻNICZEJ

 

a. 4500 zł PROWADZENIE PORODU
W DOMU
Położna pozostaje w miejscu porodu przez co najmniej 2 godziny od jego zakończenia, sprawując opiekę nad klientką
i noworodkiem we wczesnym połogu.

Cena obejmuje 2 wizyty domowe po porodzie, jeśli poród odbył się w domu,
nie później niż w 14. dobie połogu.

b. 200 zł WIZYTA
W PLANOWANYM MIEJSCU PORODU
Wizyta odbywa się przed rozpoczęciem porodu, najczęściej ok. 36-37 tygodnia ciąży.

W trakcie wizyty ma miejsce uzupełnienie dokumentacji medycznej, podpisanie umowy o świadczenie usług położniczych okołoporodowych i ustalenie zasad współpracy w okresie okołoporodowym
i w trakcie porodu.

c. 180-250 zł DODATKOWA WIZYTA DOMOWA PO PORODZIE Wizyta odbywa się, jeśli w opinii położnej i/lub klientki jest ona konieczna.

Jest to wizyta domowa, w miejscu porodu.

d. 250 zł DODATKOWA OPŁATA
ZA KAŻDĄ GODZINĘ PRACY W MIEJSCU PORODU
Opłata dotyczy sytuacji, w której położna przybyła do klientki i sprawowała opiekę
w trakcie porodu, ale nie zakończył się on w domu.

Opłata zostaje naliczona, jeśli poród rozpocznie się w domu, ale będzie konieczność transferu do szpitala przed urodzeniem się dziecka.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy 2500 zł, bez względu na czas pracy położnej.

Naliczenie tej opłaty wyklucza pobranie opłaty opisanej w pkt a.

e. 2 zł/km DODATKOWA OPŁATA
ZA DOJAZD DO MIEJSCA PORODU
Opłata dotyczy sytuacji, gdy planowane miejsce porodu znajduje się dalej niż 40 km od centrum Warszawy.

Za centrum Warszawy przyjęto Pałac Kultury i Nauki i od tego punktu liczona jest odległość do miejsca porodu najszybszą
i najkrótszą trasą.

Trasa omawiana jest z klientką i wymaga akceptacji obu stron.

Opłata dotyczy każdej położnej obecnej przy porodzie.

f. 100-200 zł WIZYTA W CIĄŻY
W GABINECIE POŁOŻNEJ
Opłata dotyczy każdej wizyty, którą klientka odbywa w gabinecie położnej.
USŁUGA INDYWIDUALNEJ OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ NA TERENIE CMŻ
przy ul. Żelaznej 90 w Warszawie
W razie wystąpienia patologii porodu
i konieczności kontynuowania porodu
w szpitalu, klientka ma możliwość skorzystania z usługi indywidualnej opieki około-porodowej położnej na terenie CMŻ w Warszawie przy ul. Żelaznej 90.

Warunkiem skorzystania z tej usługi jest wcześniejsze podpisanie stosownej umowy, której realizacja jest  dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem Bluemediq
Sp. z o.o.

W opisanej sytuacji naliczana jest również opłata opisana w pkt d.

WIZYTA PEDIATRY PO PORODZIE

OPŁATY W LABORATORIUM

SZCZEPIENIA DZIECKA

ZAKUP IMMUNOGLOBULINY anty-D

Klientka ponosi opłaty związane
z konsultacją pediatry po porodzie, opłatami w laboratorium, jeśli konieczne jest wykonanie badań jej lub dziecka
w trakcie porodu lub połogu, szczepieniami dziecka, ewentualnym zakupem immunoglobuliny anty-D.